320amazonenschlacht
Prev_btnPrev_btn_hoverOverviewOverview_hoverNext_btnNext_btn_hover

Amazonenschlacht, um 1918

157,0 cm x 245,0 cm